Skip to main content
Levenstestament

Levenstestament

Een levenstestament behelst een algehele volmacht. Hierin kunt u een of meerdere personen tot (opvolgend) gevolmachtigde benoemen. De gevolmachtigde kan vrijwel al uw belangen behartigen op het moment dat u hier zelf niet meer toe in staat bent. Denk bijvoorbeeld aan uw woning verkopen, beschikken over uw bankrekening, schenkingen doen. 

Ook kunt u iemand in uw levenstestament opnemen die medische beslissingen voor u mag nemen als u dat zelf niet meer kunt. Dit is een algemene medische volmacht, eventueel aangevuld met wilsbeschikkingen omtrent euthanasie, een behandelverbod of juist een levenswensverklaring.

Wanneer u de volmacht in laat gaan, bepaalt u zelf in uw levenstestament. U kunt deze direct na ondertekening van het levenstestament in laten gaan (uw eigen bevoegdheden veranderen hierdoor niet), of wanneer een onafhankelijke arts heeft verklaard dat u wilsonbekwaam bent.

Het levenstestament zorgt ervoor dat uw gevolmachtigde alles naar eigen inzicht namens u mag regelen. Wel kunt u in uw levenstestament diverse wensen en aanwijzingen opnemen voor de gevolmachtigde, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de gevolmachtigde in uw belang zal handelen.
Daarnaast kan worden vastgelegd dat de gevolmachtigde periodiek rekening en verantwoording moet afleggen aan u en/of aan iemand anders, hetgeen problemen voor de gevolmachtigde op een later moment zou kunnen voorkomen (denk aan discussies met uw erfgenamen te zijner tijd).

Een levenstestament is voor iedereen van belang: alleenstaand of gehuwd/geregistreerd partner/samenwonend, wel of geen kinderen. Op het moment dat u wilsonbekwaam zou worden, mag niemand namens u beslissingen nemen ten aanzien van onder meer uw woning en uw bankrekening (ook de huwelijkspartner niet). Door het maken van een levenstestament voorkomt u dat er in die situatie mentorschap, bewind dan wel curatele voor u moet worden aangevraagd via de rechtbank.