Skip to main content

Algemene voorwaarden DVE Notarissen B.V.

Waar in onderstaande tekst ‘de notaris’ staat vermeld, wordt tevens ons notariskantoor alsmede ieder van de medewerkers van ons notariskantoor bedoeld.

Aansprakelijkheid notaris

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Voorlichting over financiële gevolgen

 1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
 2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 4. Opdrachten welke door de notaris zijn aanvaard en welke niet uitmonden in het passeren van een akte of een advies doch waarin wel werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting, ongeacht de reden waarom de betreffende zaak niet is doorgegaan.

Geschillenregelingen

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever.

Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Betaling/invorderingskosten

 1. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren.
 2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment de wettelijke rente over die vordering verschuldigd.

WWFT

 1. Het merendeel van de dienstverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland) bij een vermoeden van witwaspraktijken of het financieren van terrorisme. Volgens de wet mag de notaris zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.
 2. De notaris begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen is afgerond en de notaris geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.
 3. De wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.
 4. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan de notaris voor de uitvoering van de benodigde handelingen.
 5. De notaris zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de notaris.
 6. De wijze waarop de notaris de kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid aan u doorbelast, vindt u op www.dve-notarissen.nl.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor wat betreft de omgang met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de werkzaamheden en de dienstverlening wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen op de website www.dve-notarissen.nl